Statut

Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2017 Dyrektora WOMP CP-L w Lublinie
z dnia 22 maja 2017 r.

STATUT
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY
CENTRUM PROFILAKTYCZNO – LECZNICZEGO
W LUBLINIE

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, zwany dalej „Zakładem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą";
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184);
3) innych przepisów obowiązującego prawa;
4) niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Podmiotem tworzącym Zakład jest Samorząd Województwa Lubelskiego.
2. Siedzibą Zakładu jest miasto Lublin.
3. Zakład może używać nazwy skróconej w brzmieniu „WOMP CP-L w Lublinie".

II. Cele i zadania

§ 3.

Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:

1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych;
2) promocji zdrowia.

§ 4.


1. Do zadań Zakładu należy :

1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
2) wykonywanie zadań wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy;
3) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i promocja zdrowia;
4) orzekanie o zdolności do wykonywania pracy lub zawodu;
5) prowadzenie działalności związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową oraz obronnością kraju;
6) wykonywanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej.

 

2. Zakład prowadzi wyodrębnioną organizacyjnie działalność, inną niż lecznicza polegającą na:

1) najmie i dzierżawie mienia;
2) sterylizacji i dezynfekcji;
3) wydawaniu opinii lekarskich na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania przestępstw, służb więziennych, celnych, instytucji ubezpieczeniowych i innych instytucji;
4) prowadzeniu kształcenia podyplomowego kadr medycznych;
5) działalności edukacyjno – szkoleniowej i doradczej.

§ 5.

1. Zakład prowadzi zakład leczniczy w rozumieniu ustawy: ambulatorium.
2. Zakład udziela następujących świadczeń zdrowotnych:

1) podstawowa opieka zdrowotna;
2) ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
3) medycyna podróży;
4) medycyna pracy;
5) medycyna sportowa;
6) rehabilitacja lecznicza,
7) stomatologia,
8) diagnostyka obrazowa;
9) diagnostyka laboratoryjna;
10) psychologia.

III. Organy i struktura organizacyjna

§ 6.

Organami Zakładu są:

1) Kierownik Zakładu, zwany dalej „dyrektorem";
2) Rada Społeczna.

§ 7.

1. Dyrektor kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zakładu.

§ 8.

1. Zakres zadań i kompetencji Rady Społecznej, zwanej dalej „Radą", działającej
    w Zakładzie reguluje ustawa.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata.
3. W skład Rady wchodzi:

1) przewodniczący – Marszałek Województwa Lubelskiego lub osoba przez niego wyznaczona;
2) przedstawiciel Wojewody Lubelskiego;
3) członkowie Rady wybrani przez Sejmik Województwa Lubelskiego w liczbie trzech.

 

4. Członek Rady może zostać odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności przez trzy kolejne posiedzenia Rady;
3) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań;
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) podjęcia zatrudnienia w Zakładzie;
6) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem.

§ 9.

1. W skład Zakładu wchodzą:

1) jednostki organizacyjne: filie, WOMP, oddziały terenowe;
2) poradnie, pracownie, gabinety;
3) ośrodek medycyny sportowej;
4) ośrodek rehabilitacji leczniczej;
5) komórki administracyjne;
6) samodzielne stanowiska pracy.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, a także inne sprawy wymienione w art. 23 i 24 ustawy i nieuregulowane w niniejszym Statucie, określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną Zakładu.

IV. Gospodarka Finansowa

§ 10.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

§ 11.

Zakład może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w ustawie oraz
z wyodrębnionej działalności, o której mowa w § 4 ust. 2 Statutu.

V. Postanowienia końcowe

§ 12.

Zmiana Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-24 12:21:39
Opublikował: administrator BIP
Data publikacji: 2011-04-01 16:41:47
Odsłon: 6358
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.